GroeiPartners
header_standaard16

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Wat is Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) ?

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid is het landbouwbeleid dat is vastgesteld door de Europese Unie. De EU controleert, regelt en subsidieert de landbouw in alle lidstaten. Oorspronkelijk richt het GLB zich op het creëren van een veilige Europese binnenmarkt die voorziet in voldoende voedsel voor alle EU-burgers.

Het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) is ontstaan na de Tweede Wereldoorlog, toen Europa geplaagd werd door hongersnood. Ook wilde men meer arbeidskrachten uit de landbouw halen en laten werken in de industrie en dienstverlening. Dit heeft men kunnen doen op grote schaal te investeren in effectief landbouwbeheer. Daarnaast was het doel om de boeren een stabiel inkomen te bieden.

Om de Europese economie weer op gang te krijgen koos men voor grootschalige productie(methoden) subsidies  lage (voedsel)prijzen. Dankzij de met gesubsidieerde vaste (voedsel)prijzen kon de landbouwproductie worden opgevoerd.

De laatste jaren echter komen de nadelige gevolgen van het investeren in verdere verhoging van productie steeds meer aan het licht: verarming (en het verdwijnen) van de van oorsprong aanwezige natuurwaarden, maar ook milieuverontreiniging (ammoniak) en verdroging (ontwatering). Twee belangrijke oorzaken van de achteruitgang van de biodiversiteit .

Vergroeningsmaatregelen

Gezien de verarming van de biodiversiteit wil het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) zich meer op vergroening richten. Uiteindelijk heeft men besloten tot 3 maatregelen.

1)      Grasland: behoud van de oppervlakte permanent grasland
Grasland heeft een hoge biodiversiteitswaarde, daarnaast is het omzetten van grasland naar bouwland nadelig voor het klimaat.

2)      Bouwland: gewasdiversiteit
Verbetering van de bodemvruchtbaarheid

3)      Bouwland: realisering van ecologisch aandachtsgebied (EFA)
Draagt bij aan landschapsverfraaiing en faunabeheer

In verband met een aantal wijzigingsvoorstellen en onderhandelingen hoe de maatregelen per lidstaat het best uitgevoerd kunnen worden, zijn momenteel nog niet alle regels definitief bekend. Naar verwachting is dit eind 2014 wel bekend.

This page as PDF