GroeiPartners
header_standaard16

Voorwaarden voor derogatie 2015

 

 • U meldt zich voor 1 februari aan bij RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland).
 • U doet voor 1 februari opgave Aanvullende gegevens.
 • U betaalt het verschuldigde bedrag via een automatische incasso.
 • Van de totale oppervlakte landbouwgrond die u op 15 mei bij uw bedrijf in gebruik heeft bestaat minimaal 80 % uit grasland. Met grasland wordt gras bedoeld dat u teelt voor diervoeder. De percelen heeft u van 15 mei tot en met 15 september onafgebroken als grasland in gebruik. Als u grasland vernieuwt, mag u die percelen ook meetellen. Gras voor graszaad of graszoden, siergrassen en gras als vanggewas telt niet mee als grasland.
 • U zorgt ervoor dat uw landbouwgrond is bemonsterd en geanalyseerd op de fosfaattoestand en de waarde van het stikstof leverend vermogen.
 • U stelt voor 1 februari een bemestingsplan op. In de Toelichting bij Bemestingsplan van RVO leest u hoe u dit doet. Een wijziging moet u binnen zeven dagen in het bemestingsplan opnemen. Het bemestingsplan bewaart u vijf jaar op uw bedrijf.
 • U gebruikt op uw bedrijf geen fosfaat uit kunstmest.
 • U mag voor percelen landbouwgrond die bestaan uit klei of veen rekenen met de norm van 250 kg stikstof uit graasdierenmest. Voor percelen die bestaan uit zand en löss en die liggen in de provincie Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant of Limburg geldt de norm van 230 kg. Voor percelen zand en löss in de rest van Nederland geldt de norm van 250 kg.
 • U stelt op verzoek gegevens beschikbaar voor monitoringsonderzoek en u werkt mee aan metingen van het grond- en oppervlaktewater.
 • U zorgt ervoor dat u de administratieve verplichtingen van de mestwetgeving nakomt.
 • U houdt zich aan de regels van de mestwetgeving zoals de gebruiksnormen, uitrijdregels, gebruik (bijvoorbeeld een vanggewas na maïs op zand- en lössgrond en de voorwaarden voor het mogen vernietigen van de graszode) en aan- en afvoer van meststoffen.

Voor de uitgebreide voorwaarden en officiële aanvraag derogatie 2015 gaat u naar de site RVO. Ook kunt u hier de antwoorden vinden op veel gestelde vragen.

(Bron: https://mijn.rvo.nl/derogatie)

This page as PDF