GroeiPartners
header_standaard16

Derogatie

Wat is derogatie?
Voldoende bemesten is van groot belang voor een gezond gewas en een goede opbrengst. Maar onbeperkt bemesten mag niet: meststoffen die niet door gewassen worden opgenomen, komen in de bodem en het water terecht. Dat belast het milieu. Om die reden is er in Europa mestwetgeving van kracht

Nederland heeft zich sterk gemaakt voor een derogatie (uitzonderingspositie) voor bedrijven met overwegend grasland. In december 2005 heeft de Europese Commissie aan Nederland een definitieve derogatiebeschikking afgegeven waarmee veehouders met een minimum vastgesteld percentage grasland, tot 250 kg N per hectare uit dierlijke mest mogen toedienen.

Derogatie is toegekend omdat de graslandopbrengsten onder Nederlandse omstandigheden erg hoog zijn en hierdoor een lager risico bestaat op negatieve effecten voor het milieu bij gebruik van 250 kg N per ha. De derogatie is verkregen voor de perioden 2006 t/m 2009, 2010 t/m 2013 en ondertussen ook voor de periode 2014 t/m 2017.

Deze uitzonderingspositie verplicht de Nederlandse overheid wel om de effecten van derogatie uitvoerig te monitoren en de resultaten jaarlijks aan de Commissie te rapporteren. Voor de periode na 2017 zal Nederland wederom een derogatieverzoek in moeten dienen bij de Europese Commissie.

Gebruiksnormen mestsoorten 2014
Als u voldoet aan de voorwaarden, dan mag u 250 kg stikstof uit graasdierenmest gebruiken. Heeft u zand- en lössgronden in gebruik die liggen in de provincie Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant of Limburg, dan mag u voor die percelen 230 kg stikstof per hectare per jaar in de vorm van graasdierenmest gebruiken.

Derogatie geldt alleen voor mest van graasdieren. Graasdieren zijn runderen (behalve witvleeskalveren), schapen, geiten, paarden, ezels, Midden-Europese edelherten, damherten en waterbuffels. Het maakt niet uit of de mest op het eigen bedrijf is geproduceerd of is aangevoerd.

Als u ook mest van staldieren gebruikt, berekent u eerst hoeveel hectare u nodig heeft om de graasdierenmest toe te delen. Voor die hectares geldt de norm van 250 of 230 kg stikstof per hectare per jaar. Voor de overige hectares geldt de norm van 170 kg stikstof per hectare per jaar. U berekent uw gebruiksruimte op bedrijfsniveau en u mag de mest naar eigen inzicht verdelen.

( Er wordt getracht de getoonde informatie zo volledig mogelijk te houden. GroeiPartners is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Voor de volledige voorwaarden inzake derogatie 2014 verwijzen wij u naar de site van RVO:  https://mijn.rvo.nl/derogatie )

 

This page as PDF