GroeiPartners
slider_template_extra10

GLB Vergroeningsmengsels

Sinds 2014 is vergroening verplicht voor iedereen die de basisbetaling wil ontvangen. De basisbetaling en de vergroeningstoeslag zijn met elkaar verbonden.

Voorwaarden voor vergroening* 

  1. Blijvend grasland

Als het totale areaal blijvend grasland niet (te veel) achteruitgaat, hoeven er geen verplichtingen op individueel bedrijfsniveau te worden opgelegd. In Natura 2000-gebieden geldt altijd dat blijvend grasland niet omgezet of geploegd mag worden.

  1. Gewasdiversificatie

De verplichting gewasdiversificatie geldt als het totale areaal bouwland op een bedrijf groter is dan 10 hectare. Tussen de 10 en 30 hectare moet u minimaal 2 akkerbouwgewassen hebben, waarvan het grootste gewas niet meer dan 75% van het areaal beslaat. Heeft u meer dan 30 hectare, dan moet u minimaal 3 gewassen hebben waarbij het grootste gewas maximaal 75% van het areaal akkerbouw beslaat en 2 gewassen samen maximaal 95% van het areaal. Voor vrijstelling van deze verplichting, zie vrijstelling voor vergroeningsregels.

  1. Ecologisch aandachtsgebied

Op het bouwland van een ontvanger van inkomenssteun moet 5% van het oppervlak bestemd zijn voor ecologisch aandachtsgebied (EFA).Deze vergroeningsmaatregel geldt vanaf een oppervlakte bouwland van meer dan 15 hectare, waarbij de meerjarige gewassen niet meetellen. Zo is het mogelijk om vanggewassen en akkerranden op bouwland mee te tellen. Ook mogen stikstofbindende gewassen zoals luzerne als EFA meegerekend worden. Daarbij worden wegingsfactoren toegepast, waardoor de ene EFA-invulling zwaarder ‘meetelt’ dan de andere.
Algemeen geldt: Inzaaien na oogsten hoofdteelt en na 15 juli en uiterlijk 15 oktober, het vanggewas (GLB mengsel) moet minimaal 8 weken op het land blijven staan, gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in deze periode is niet toegestaan, vanggewassen na maïs op zand- en lössgronden tellen niet mee.

Vrijstelling van vergroening

In sommige gevallen is vrijstelling mogelijk van de vergroeningsvoorwaarden.
Biologische bedrijven (landbouwers die beschikken over een SKAL-certificaat) krijgen vrijstelling van alle vergroeningsvoorwaarden.

*Voor meer info en volledige regeling zie website RVO: www.rvo.nl

This page as PDF