GroeiPartners
slider_template_extra10

Groenbemesters

De Perfect(e) Bodem, basis voor iedere teelt
Om de teelt van een gewas succesvol te laten verlopen moet de uitgangssituatie optimaal zijn. Dit betekent dat als de bodem in optimale conditie is, alle andere maatregelen en keuzes voor de teelt van een gewas bijdragen tot een succesvol resultaat.

Door steeds strengere milieueisen en nieuwe wetgeving wordt het belangrijker om te zorgen voor de PERFECT(e) BODEM. Toevoer van nutriënten wordt meer en meer beperkt en chemische bestrijding van bodem gebonden parasieten is steeds vaker aan banden gelegd. Door deze ontwikkelingen zal er meer en meer verantwoord met de bodem moeten worden omgegaan (en meer uit de bodem gehaald moeten worden).

Groenbemesters
De bodemvruchtbaarheid en bodemgezondheid, kortom bodemvitaliteit, kan worden behouden of worden verbeterd door gebruik te maken van groenbemesters. Groenbemesters zijn onmisbaar, voor de landbouw, om bij de intensieve teelten de maximale opbrengsten te behalen. Groenbemesters zoals, GLB vergroeningsmengsels, tussen- en nagewassen en vanggewassen kunnen bijdragen aan:

•             Verhoging organische stof

•             Bestrijding van ziekten en plagen, o.a. aaltjes

•             Verbetering bodemstructuur

•             Verbetering van het bodemleven

•             Beperking van stikstofuitspoeling

•             Verbetering van de biodiversiteit

Afhankelijk van de bodemomstandigheden, gewaskeuze, bodemgezondheid, bodemvruchtbaarheid, wet- en regelgeving en tijdstip van inzaai zal de juiste groenbemester moeten worden gekozen. Onze groenbemesters worden met het Perfect bodem© logo aangeduid om aan te geven wat het belang is van een goede groenbemester.

This page as PDF